fbpx

Algemene voorwaarden

Wat leuk dat je voor een kookworkshop komt! Bio Lou wil kwaliteit leveren. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn er een aantal algemene voorwaarden van toepassing. Voor de leesbaarheid heb ik vaak gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt het bedrijf Bio Lou bedoeld. Onder evenement(en) wordt o.a. een kookworkshop bedoeld.

COVID-19 maatregelen
Omdat we al langere tijd te maken hebben met COVID-19 gelden mijn algemene voorwaarden in alle situaties, er worden dus geen uitzonderingen gemaakt voor COVID-19. Als er tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen gelden die voor mij van toepassing zijn zal ik daarover men inlichten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gene die een reservering plaatst om het risico te lopen dat de kookworkshop niet kan door gaan omdat een bedrijf of particulier zich daar niet goed bij voelt terwijl ik de kookworkshops wel mag blijven geven. In dit geval gelden ook de algemene voorwaarden. Mocht er tijdens een persconferentie worden besloten dat ik wel moet sluiten en de kookworkshop is binnen 5 dagen dan zullen alleen de inkoopkosten in rekening worden gebracht (€25,- per persoon).

1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bio Lou en een opdrachtgever waarop Bio Lou deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden gelden ook tijdens de COVID-19 periode.

1.2 Onder opdrachtgever(s) wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een kookworkshop/evenement of reservering heeft gedaan. Maar ook alle personen die deelnemen aan het evenement. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever(s) ook aanvrager genoemd. 

1.3 Onder leverancier wordt verstaan: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door Bio Lou te organiseren evenement, dan wel ten behoeve van de algemene dienstverlening van of voor Bio Lou.

 

2. Werkingssfeer

2.1 De opdrachtgever c.q. leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met mij of het deelnemen aan een activiteit van mij.

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde tenzij ik en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen.

2.3 Bio Lou is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever c.q. leverancier mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk per e-mail een aanbod van mij aanvaardt. De opdrachtgever c.q. leverancier ontvangt van mij een schriftelijke (per e-mail) bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Indien ik in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte ben begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de inkoopkosten bedoeld.

3.3 Wie (namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier) een overeenkomst aangaat is hoofd aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

 

4. Betaling

4.1 Betalingen voor evenementen dienen te geschieden voorafgaande aan het evenement. Kosten die op nacalculatie worden berekend dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling voor individuen dienen te geschieden voorafgaande aan het evenement, op een door mij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. In overleg kan het totale bedrag op de dag zelf worden voldaan of binnen 14 dagen na het evenement. In dit geval dient er wel een aanbetaling vooraf te worden gedaan.

4.2 Wanneer een factuur niet voorafgaande aan het evenement voldaan wordt dient deze betaald te worden in de kookstudio op de datum van het evenement. Wanneer dit niet gedaan wordt behoudt Bio Lou zich het recht voor om 8% toeslag te rekenen op de totaal factuur die na afloop verstuurd wordt. 

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 

5. Prijs

5.1 Op verzoek van de opdrachtgever breng ik een offerte uit voor een in overleg overeengekomen evenement. Bio Lou is vrij om tijdelijke evenementen tegen een speciaal tarief aan te bieden. De prijzen zijn ook terug te vinden op de website.

5.2 Bio Lou behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan aan de opdrachtgever door te berekenen. Bio Lou is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren. 

Jaarlijks vindt er meestal een prijscorrectie van de vaste tarieven van Bio Lou plaats. 

 

6. Opdrachtwijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 

Bedoelde wijzigingen, o.a. extra deelnemers aan het evenement, dienen uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het evenement en schriftelijk aan mij te worden kenbaar gemaakt en door mij te worden geaccepteerd; alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij mij.

De duur van een evenement wordt vastgesteld bij de overeenkomst. Voor een kookworkshop staat 4 uur met een eventuele uitloop van 30 minuten indien de workshop nog niet volledig is afgerond. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht op nacalculatie. Hiervoor geldt een tarief van €60,- per uur of deel daarvan. Dit is altijd in overleg. De kookstudio dient om 22:00 uur te sluiten om overlast naar de buren toe tegen te gaan.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Bio Lou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bio Lou is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever(s) verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

7.3 Bio Lou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook die ontstaat door de opdrachtgever(s) tijdens het gehele evenement. Hierbij kan gedacht worden aan eventuele  voedselinfecties die tijdens of na het evenement zich voordoen. De opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de voedingsmiddelen en dranken tijdens het evenement. 

7.4 Indien Bio Lou aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mij beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.5 De aansprakelijkheid van mij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.6 Bio Lou is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan mij toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bio Lou is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van mij of leidinggevende ondergeschikten.

 

8. Annulering of verplaatsing van de overeenkomst

– Bij annulering of verplaatsing tot 21 dagen voor de kookworkshop worden er verder geen kosten in rekening gebracht.
– Bij annuleren of verplaatsen tussen 20 en 3 dagen voor aanvang van de kookworkshop zijn de kosten 50% van de prijs per persoon.
– Bij annuleren na 72 uur voor aanvang van de kookworkshop zijn de kosten 100% van de prijs persoon. Dit geldt zowel voor het annuleren van het gehele evenement als voor het annuleren van individuele personen.
– Een annulering van een individueel persoon (max. 2 personen) kan tot 72 uur voor aanvang van de kookworkshop worden doorgegeven, hiervoor worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien het meer dan 2 personen zijn wordt er 50% van de prijs per persoon in rekening gebracht.

 

9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Bio Lou heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet al afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Bio Lou heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen ben ik gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de in gebreke blijvende partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

10. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart mij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan mij toerekenbaar is. Indien ik uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden mij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan ben ik, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van mij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

11. Intellectuele eigendom

Bio Lou behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 25 juni 2021.